Take a fresh look at your lifestyle.

6.HASTALIK

0

Roseola İnfantum 
Herpesvirus tip 6’nın neden olduğu, iyi huylu, yaklaşık 3 gün süren ateşin arkasından ortaya çıkan pembe, makülopapüler döküntü ile karakterize bir çocukluk çağı hastalığıdır. Hastalık solunum yolu sekresyonları ile bulaşır. Dört yaşına kadar çocukların hemen hemen tamamı hastalığı geçirmekte ve ömür boyu bağışıklık kazanmaktadır. En sık ilk yaşın ikinci yarısında ve bahar aylarında görülür.

Klinik
Yaklaşık 3 günlük ateşli bir dönemden sonra ateşin normale dönmesinden hemen sonra makülopapüler veya eritematöz döküntü ortaya çıkar. Döküntü gövdeden başlar, boyun ve ekstremitelere yayılır, 2 gün içerisinde, iz bırakmadan kaybolur. Kaşıntı yoktur, döküntüler basmakla solar. Vakaların bir kısmında ishal görülebilir. Olguların pek azında huzursuzluk ve irritabilite şeklinde prodromal semptomlar olabilir. Servikal, postaurikular ve postoksipital lenfadenopati (% 31) bulunabilecek diğer bulgulardır. İnkübasyon süresi ortalama 9 (5-15) gündür.

Komplikasyonlar
Hastalığın en önemli komplikasyonu ateşli dönemde görülebilen febril konvülsiyondur (% 6-15).

Tanı 
Rutin tanı testleri gereksizdir. Tanı klinik olarak konur. Kesin tanı gerekirse, virus periferik kandan izole edilebilir veya serolojik olarak herpesvirus tip 6 Ig M pozitifliğine, konvelasan serumda akut döneme göre herpesvirus tip 6 Ig G’nin en az 4 kat artışına veya negatifken pozitif oluşuna bakılabilir. Lökosit düzeyine bakılırsa, lökopeni bulunabilir.

Tedavi 
Spesifik tedavi yoktur. Ateşli dönemde ateşin antipiretikler ile ve ılık banyolarla düşürülmesi önerilir.

Korunma
İzolasyon önerilmez. Etkin bir aşı bulunmamaktadır

Cevap Bırakın