Ben Deyip Geçmeyin!

Sema Hastanesi Dermatoloji Uzmany Serpil Özyylmaz ile benler hakkynda bir röportaj;

Ben Nedir?

Benler derinin rengini veren melanin maddesini yapan hücrelerden olu?urlar. Benler sayylary kalytsal olarak belirlenir, çocuklukta çykmaya ba?lar ve ergenlik döneminde renkleri koyula?yp çaplary büyür. Benlerin bir kysmy do?umsal olabilir. Ancak sonradan ortaya çykanlarda özellikle genetik yapyya ek olarak ultraviyolenin, yani güne?in etkisi çok büyük.

Güne?in benlere etkisi var my?

Benler güne?i gördükçe hem sayylary artyyor ham da yapylary bozulup, dejenere olabiliyorlar. Özellikle ani ve yüksek dozdaki güne? çok önemli. Yani yanyk yapacak boyutta, kyzarma, soyulma vs. gibi durumlar, deri kanserine dönü?me riski olu?turur.

Benlerin tehlikeli olup olmadyklaryny görünü?lerinden anlamamyz mümkün mü?

Belli bir ölçüde anlamak mümkün. Bir ki?ide çok sayyda ben bulunmasy, ailesinde özellikle deri kanseri bulunmasy, açyk ten rengi bulunanlar özellikle risk altynda. Bir bende de?i?iklik olmasy da çok önemli. Benlerin birden bire ortaya çykmasy, hyzla büyümesi, farkly renk tonlary içermesi, synyrlarynyn düzensizle?mesi, ka?ynmasy ve kanamasy durumunda mutlaka bir dermatolog tarafyndan muayene edilmesi gerekir. Bunun için benleri analiz edip düzenli olarak takip etmek gereklidir. Risk faktörleri bulunan ki?ilerin her yyl düzenli olarak bir hekim tarafyndan takip edilmesi gerekir.

Benleri takiplerini nasyl yapyyorsunuz?

Uzun yyllardan beri benlerdeki de?i?imler dermatoskop yardymyyla takip ediliyordu. Ancak son yyllarda kullanylan dijital dermatoskoplar bu olayy daha kolayla?tyrdy. Dermatoskop yardymyyla pigmentli lezyonlar 30 kat büyütülür ve bilgisayar bu benleri bazy kriterler ve matematiksel analizlerle de?erlendirir, ben haritalamasy yapylyr. Dijital dermatoskop bilgisayar ortamynda ben haritalamalarynyn saklanmasyna yardym eder. Böylece yeni çykan benler ve benlerdeki de?i?iklikler periyodik olarak takip edilir. Periyodik takipler sonucunda riskli de?i?iklikler erken dönemde tespit edilebilir.

Hastanyn benlerinin görüntüsünü tekrar aldy?ymyzda da benler üzerinde herhangi bir de?i?im olup olmady?yny görebiliriz. Dijital dermatoskop çocuk, ya?ly gebe, her ya? grubunda ve herkeste hiçbir zarar vermeden rahatlykla kullanylabilen bir cihazdyr.

Kimler risk altynda?

Kolayca güne?te yanan açyk tenli ki?iler özellikle deri kanseri için yüksek risk altyndadyr.

Fazlaca deri lekeleri ve benleri olmasy

Ailede deri kanseri görülmü? olmasy veya güne?te derinin su toplamasy

A?yry güne?lenme ve açyk havada fazla kalmak

Peki, kanser riskini ortadan kaldyrmak için ne yapmalyyyz?

Yylda bir gibi belli aralyklarla doktor kontrolüne gidilmeli. Özellikle çok sayyda beni olanlar için geçerli bu. Bunun yanynda güne?ten korunmak çok önemli. Güne? dy?ynda bir de benlerin çarpma, vurma, sürtme koparma gibi tahri?lerden ve zedelemelerden kaçynmak gerekir.

Ben aldyrmanyn tehlikesi var my?

Genelde benler çykarylynca kanser olundu?una inanylyr, ama benin tamamynyn vücuttan atylmasyyla hiçbir ?ey olmaz. Benden ve onun tehlikesinden kurtulmanyn en sa?lykly yolu budur. Ama ben vücut üzerinde dururken kesilir, koparylyr ya da takylyp dü?me gibi nedenlerden koparsa, bu tehlikelidir.

Ben aldyrmak basit bir i?lem mi?

Evet. Benin çevresine i?neyle lokal anestezi yapylyr. Y?lem yarym saat kadar sürer.

Hit : 2357 


Hamileportal.com kullanıcıyı bilgilendirmek amacıyla içeriğini hazırlamaktadır. Sitede yer alan bilgiler doktor tedavisinin yerini tutamaz. Bu bilgiler şahsi tanı ve tedavi yöntemi olarak değerlendirilmemelidir. Sitedeki kaynaklardan yola çıkarak ilaç tedavisine başlanmamalı ve tedavi değiştirilmemelidir. Sitemizdeki bilgiler bu amaçla kullanılmamalıdır.

  Web Stats   Sağlık ve Tıp